Terug

Voedselveiligheid


Bedrijven die levensmiddelen maken moeten zich houden aan regels voor voedselveiligheid. Enerzijds gaat ’t hierbij om de wettelijke eisen en anderzijds om de eisen die Van Geloven zelf stelt aan de veiligheid van de producten. Met name fabrikanten in de vleessector liggen, gezien de voedselveiligheid- en welzijnsrisico’s, onder een vergrootglas.

Intensieve controle

De doelstellingen voor veiligheid zijn vastgelegd in het Van Geloven kwaliteitsbeleid. Elke productie site van Van Geloven werkt volgens een basisvoorwaarden programma. Dit zijn débasisvoorwaardenvoor een voedingsproductiebedrijf om op een betrouwbare en geborgde werkwijze producten te kunnen maken. Enkele voorbeelden van basisvoorwaarden zijn: reiniging en desinfectie,beheer koude keten (temperatuurcontrole en temperatuurregistratie), opleiding personeel, technisch onderhoud, grondstoffenbeheer en traceerbaarheid. Alle werknemers van Van Geloven worden opgeleid om aan deze basisvoorwaarden te kunnen voldoen.
Om de veiligheid van de producten te kunnen waarborgen wordt elk product opgenomen in een HACCP-plan (Hazard Analysis Critical Control Points). Vóór de introductie van een nieuw product of bij een productwijziging wordt met het HACCP-team een gevarenanalyse uitgevoerd per processtap. Bij elke processtap worden de fysische, chemische, bacteriologische gevaren en het risico van allergenen vastgelegd.  Wanneer uit de gevarenanalyse blijkt dat tijdens een processtap een verhoogd voedselveiligheidsrisico ontstaat, dan worden corrigerende maatregelen afgesproken en uitgevoerd zodat het risico gereduceerd wordt tot een minimum. Dagelijkse controles aan de productielijnen en de keuringen van producten zorgen dat deze methode van werken geborgd is.Controle buiten het bedrijf
Van Geloven stelt ook eisen aan alle grondstoffen  en verpakkingsmaterialen. De kwaliteitsparameters van elke grondstof en verpakkingsmateriaal zijn vastgelegd in onderling overeengekomen specificaties tussen de leverancier en Van Geloven. Deze kwaliteitsparameters vormen de basis bij ingangscontrole van grondstoffen en verpakkingsmaterialen bij binnenkomst. Uitsluitend goedgekeurde grondstoffen en verpakkingsmaterialen worden geaccepteerd en gebruikt in het productieproces. Het bewaken en afstemmen van de kwaliteitsparameters van de grondstoffen en verpakkingsmaterialen is een taak van een nieuwe functionaris binnen Van Geloven: de Supplier Quality Manager. Binnen deze functie is het de bedoeling dat leveranciers met 100% focus worden beoordeeld op hun ‘geschiktheid’ om te mogen leveren aan Van Geloven. Leveranciers worden dan ook periodiek geaudit. Het resultaat van die leveranciersaudit wordt gebruikt om samen met de leverancier een verbeteringstraject in te zetten met als doelstelling om de borging van de kwaliteit op een nog hoger niveau te brengen. Alle leveranciers worden jaarlijks beoordeeld via een vendorratingsysteem op gebied van kwaliteit, logistiek en prijs. Van Geloven streeft naar een goede samenwerking met de leveranciers waarbij de continuïteit geborgd is en de som van de samenwerking 1+1=3 is. Mochten consumenten na deze intensieve zorg toch nog problemen ervaren in het kader van voedselveiligheid, dan staat de customerservice van Van Geloven paraat om hun klachten in ontvangst te nemen. Elke ontvangen klacht wordt onderzocht en beantwoord. Deze klachtenanalyses worden op hun beurt weer gebruikt om de interne processen te optimaliseren en waar nodig, om bij te sturen in de grondstoffen.

Goed op weg
Elk jaar wordt op elke locatie een IFS 6 kwaliteitsaudit (International Food Standard) uitgevoerd. Vol trots kan gemeld worden dat elke productie site gecertificeerd is op ‘higher level’. De manier van werken bij Van Geloven is gebaseerd op het principe van continu verbeteren.  Daarom zal altijd gestreefd en gewerkt worden aan verbeteringen. Een voorbeeld van een korte termijn doelstelling is om nog meer helderheid te krijgen in de logistieke keten van de grondstoffen. Denk bijvoorbeeld aan de logistieke stroom vanaf het moment waarop een product bij de boer vertrekt totdat deze afgeleverd is bij een productie site van Van Geloven. Dat kan niet altijd, want als je bijvoorbeeld denkt aan plantaardige olie, dan kan het bedrijf die pas traceren vanaf de raffinaderij. Desalniettemin is Van Geloven trots dat ze al zo goed op weg is op dit vlak!