Terug

Grondstoffen


Interview met Emmanuelle Beset, Head of Procurement

“Om op het gebied van inkoop maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen, is het belangrijk dat we de marktbeweging volgen. MVO is dynamisch en vraagt voortdurend om het bijstellen van inzichten, standpunten en besluiten. Daar waar we ons in het verleden vooral hebben laten leiden door onze omgeving, hebben we in de afgelopen twee jaar onze eigen aanpak ontwikkeld, geïnspireerd door de oorsprong van ons bedrijf; het op uitgekiende wijze produceren van de lekkerste snacks. Hierbij hanteren we een zo optimaal mogelijke balans tussen kwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn, goede arbeidsomstandigheden en mensenrechten in de keten, milieubelasting en betaalbaarheid’, zo schetst Emmanuelle Beset, Head of Procurement, het inkoopbeleid van grondstoffen en verpakkingen bij Van Geloven.

Ketensamenwerking

Emmanuelle geeft aan dat Procurement belang hecht aan het voorkomen van verspilling en daarom voortdurend bekijkt hoe grondstoffen maximaal verwaard kunnen worden. “Dat doen we in ons eigen productieproces, maar ook bekijken we dat in de keten.Zo hebben we bijvoorbeeld samen met onze leverancier van groenten in kaart gebracht voor welke stromen nog geen optimale bestemming is. Nu de inventarisatie er ligt, gaan we met productontwikkeling na welke van deze specificaties in te zetten zijn voor onze producten. Met de leverancier van ui hebben we bijvoorbeeld gekeken of de reststromen van ui die vrijkomen bij het versnijden ervan voor onze brochetten voor een ander product kunnen worden gebruikt. Dit is succesvol getest en nu zetten we deze stroom in. Dit betekent dat we per week maar liefst 2 ton reststroom van ui elders in het bedrijf kunnen inzetten. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we verspilling proberen tegen te gaan. Dit is natuurlijk voor alle betrokkenen interessant”, aldus Emmanuelle. Voor vlees onderzoekt Van Geloven continu met haar leveranciers de mogelijkheden van vierkantsverwaarding. In onze snacks bijvoorbeeld maken we volop gebruik van zogenoemd separatorenvlees. Dit is kwalitatief goed vlees. Het woord ‘separatoren’ verwijst dan naar de techniek om het vlees te winnen. Eigenlijk een verfijnde ontbeentechniek. “We onderzoeken ook de mogelijkheden met andere externe partijen om ons gebruik van grondstoffen verder te verduurzamen. Zo hebben we onderzocht of we het rundvlees voor ons merk De Bourgondiër uit Nederland kunnen sourcen en inmiddels doen we dat op vrij grote schaal. Beschikbaarheid is met name bij rundvlees een belangrijk thema, maar we zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om lokaal te sourcen”, aldus Emmanuelle.  

Zie hier de animatiefilm met uitleg over het ingrediënt separatorvlees in een frikandel.

Afweging belang certificering
Bij de inkoop van producten wordt door klanten en mogelijk andere stakeholders veelal gelet op certificering. Emmanuelle zegt hierover: “We proberen in overleg met onze klanten de keurmerken kritisch te bekijken en vragen ons per keer af of het keurmerk echt iets toevoegt aan de verbetering van dierenwelzijn of milieu. Wij volgen bij de inkoop van grondstoffen en verpakkingen de lijn van kwaliteit die vergelijkbaar is met internationale standaarden of gaan zelfs nog verder dan dat. Kwaliteit is voor ons de enige weg. Dit hoeft niet altijd onderstreept te worden met een certificaat zoals verderop te lezen is.”

Grondstoffen met en zonder keurmerk
In de praktijk betekent de aanpak die Van Geloven hanteert dat het bedrijf een aantal grondstoffen inkoopt op basis van keurmerken en ze andere grondstoffen volgens haar eigen koers inkoopt. Zo koopt het bedrijf al sinds 2010 voor 100% van haar palmolie-volume zogenoemde Green Palm Certificaten in. Dat betekent dat ze middels de aanschaf van de certificaten de duurzame productie van palmolie ondersteunt en daar staan ze ook achter. “Echter, we vinden het niet nodig dat een certificerende instantie vervolgens komt controleren of dit werkelijk zo is en we weer met extra kosten worden geconfronteerd. Klanten die dit willen, kunnen controleren dat we inderdaad voor al onze volumes de certificaten inkopen. Wij kunnen dit op verzoek tonen aan de hand van facturen”, aldus Emmanuelle. Eind 2014 is Van Geloven overgegaan naar segregated palmolie voor 100% van de palmoliebehoefte. Dat wil zeggen dat deze duurzaam gewonnen palmolie in de hele keten tot aan levering aan de productielocaties gescheiden is gehouden van reguliere palmolie. Hiervoor geldt wederom dat men dit aan de hand van facturen kan aantonen.

 

Verduurzaming karton
Met betrekking tot verpakking gebruiken we “virgin” karton (dit is niet gerecycled, maar o.b.v. nieuwe vezels). En waar mogelijk gebruiken we gerecycled golfkarton. Voor al ons golfkarton wordt gebruik gemaakt van FSC gecertificeerd karton. Onze leverancier heeft deze certificering verankerd in haar MVO-beleid. Vouwkarton kopen we in volgens de principes van het PEFC of het FSC-keurmerk en is een goed voorbeeld van een zogenoemd  ‘chain of custody’.  Wij kunnen erop vertrouwen dat ten behoeve van de productie van onze vouwkartonbehoeften uitsluitend gecertificeerde vezels zijn gebruikt en geen oerbossen zijn gekapt. Iedere schakel in de toeleveringsketen heeft het COC-certificaat. Als wij dan ook nog het FSC-keurmerk voor vouwkarton zouden moeten behalen, is er sprake van een puur administratieve handeling die onnodig extra kosten met zich meebrengt en niets extra’s toevoegt ten voordele van het milieu. In overleg met onze klant is ervoor gekozen om dat traject niet op te tuigen. Ook proberen we natuurlijk verpakkingsafval te reduceren. Zo zijn alle vouwdoosjes die in Tilburg worden geleverd niet langer verpakt in omdozen. Dit voorkomt het gebruik van maar liefst 10192 kg karton op jaarbasis”, zo geeft Emmanuelle aan. Verder hebben de vouwdoosjes in Tilburg niet langer een PE coating van 20 grs maar van 15 grs. Dit voorkomt het gebruik van 5262 kg PE op jaarbasis. En de instore trays voor Mora sate zijn van wit/wit naar wit/bruin gegaan. Dit betekent dat het bedrijf ten behoeve van deze populaire snack gebruik maakt van 100% gerecycled karton in plaats van 63% zoals dit voorheen was.Volgend in de keten
Voor varkensvlees geldt dat Van Geloven samenwerkt met leveranciers die bezig zijn met de vormgeving van een eigen beleid. Ze beperken zich hierbij niet alleen tot dierenwelzijn, maar ze formuleren ook een visie op  milieu. Zij volgen hierbij bijvoorbeeld de Global GAP-normen. Dit zijn wereldwijde erkende- en bekende richtlijnen. Emmanuelle zegt hierover: “Wij juichen dit toe omdat deze normen breder zijn dan alleen dierenwelzijn. Bovendien leggen de leverancier en wij ons hierdoor niet te veel lokale beperkingen op wat ook niet goed zou zijn  voor de concurrentiewerking, want daar is uiteindelijk niemand bij gebaat. Onze snacks moeten voor iedereen toegankelijk blijven!” Concreet zit Van Geloven  nu in een testfase voor Beter Leven 1 ster vlees op het gebied van varkensvlees. Aangezien dit vlees nog slechts beperkt beschikbaar is in de specifieke hoeveelheden die het bedrijf nodig heeft, zal Van Geloven parallel overgaan  naar varkensvlees met een dierenwelzijn niveau dat vergelijkbaar is met de criteria voor 1 ster Beter Leven van de Dierenbescherming. Voor kippenvlees, dat het grootste aandeel is in het totale vleesportfolio, is de policy dat Van Geloven nauw is aangesloten bij grote slachterijen. “Zodra de retailers overgaan op kip conform de richtlijnen voor Kip van Morgen en Beter Leven, zal de toegang tot grondstoffen binnen de specificatie-range van ons bedrijf groter worden en kunnen we geleidelijk aan mee opschalen. Aangezien wij met onze specificatie-range complementair zijn aan de retail, kan onze rol niet leidend zijn in de keten. We zijn dus sterk afhankelijk van het bestaande aanbod dat op dit moment minimaal is en daarmee heel kostbaar. Waar we zelf wel invloed op uit kunnen oefenen, is de verwerking van leghennen en die van plus-stromen (scharrel, vrije uitloop, etc.). Binnen onze recepturen bekijken we of we meer leghennenvlees kunnen verwerken. Enerzijds is dit duurzamer omdat het feitelijk een zijstroom is van de eieren-industrie en anderzijds omdat binnen het leghennenvlees een groter aanbod plusstroom aanwezig is, die we op die manier ook naar ons toe kunnen trekken. Hierdoor kunnen we binnen onze invloedsfeer een waardevolle bijdrage leveren aan gebruik van een maximale capaciteit plusstromen. In 2013 hebben we bijvoorbeeld ruim 10% meer volume leghennenvlees kunnen verwerken in onze producten t.o.v. 2012 en mede daardoor hebben we ook vorig jaar meer plus-stromen verwerkt”, aldus Emmanuelle.

Paardenvlees uit Zuid-Europa

 

Voor paardenvlees geldt dat Van Geloven, ondanks de aandacht voor terugkerende welzijnsproblematiek van paarden in de media, nog steeds achter het verwerken van paardenvlees staat. Paardenvlees heeft namelijk een eigen smaak die vaak geliefd is in snacks. Van Geloven heeft recentelijk nog een bezoek gebracht aan haar leveranciers van paardenvlees en bij geen van hen zijn activiteiten geconstateerd die duiden op dierenmishandeling. Om er verder zeker van te zijn dat alle leveranciers werken zoals Van Geloven voorschrijft, is het de bedoeling dat SGS auditing op vaste regelmaat een totaal audit op dierenwelzijn bij haar vleesleveranciers gaat uitvoeren. Van Geloven ziet geen aanleiding om te stoppen met het inkopen van paardenvlees uit Noord- en Zuid-Amerika (Argentinië en Uruguay). Wel zijn de Mora retailproducten inmiddels vrij van paardenvlees; met name omwille van terugkerende media-aandacht voor dit onderwerp waarbij Mora keer op keer onterecht in relatie wordt gebracht met misstanden bij andere leveranciers. Uiteraard betreurt Van Geloven deze misstanden zeer, maar kunnen ze geen verantwoordelijkheid nemen voor vlees dat ze niet inkopen. Voor de producten waar Van Geloven nog wel paardenvlees voor gebruikt, bekijkt het bedrijf de mogelijkheden voor inkoop van paardenvlees uit Zuid-Europa bij een bedrijf dat goed aangeschreven staat op het gebied van dierenwelzijn. Het vlees is weliswaar een stuk duurder, maar door een ketenanalyse probeert Van Geloven toch tot een sluitende begroting te komen. De eerste proeven zijn hiertoe gedaan en de resultaten zijn veelbelovend. 

Gedragscode
Om leveranciers goed aangesloten te houden op de keuzes die Van Geloven wil maken in haar MVO beleid, heeft het bedrijf medio 2014 nieuwe gedragsregels opgesteld en verspreid onder zowel haar medewerkers als relevante relaties. “Deze gedragsregels hoe om te gaan met mens, dier en milieu, hebben we samengesteld op basis van erkende (internationale) richtlijnen. Dit is voor ons een manier om aan te geven wat onze visie is op maatschappelijk verantwoord ondernemen en de principes die wij daarbij belangrijk vinden, maar ook om de markt in beweging te krijgen en MVO goed op de kaart te zetten. “Ons management is binnen haar invloedsfeer verantwoordelijk voor de implementatie en het toezicht op het naleven van deze gedragscode. We hebben het daarom opgenomen in ons audit-programma zodat we per jaar progressie kunnen vaststellen. Met onze leveranciers streven we naar een duurzame samenwerkingsrelatie en werken we bij voorkeur samen met partijen die handelen in de geest van deze regels. Inmiddels krijgen we uit de markt terug dat steeds meer foodbedrijven aan de hand van een gedragscode zoals die van ons willen opereren”, aldus de bevlogen vakvrouw.