Terug

Verantwoording MVO-jaarverslagVerantwoording MVO-jaarverslag

Lekker snacken moet een feestje blijven. Voor nu en in de toekomst. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van mens, maatschappij en milieu. We richten ons op concrete verbeterpunten op gebied van gezondheid, veiligheid, transparantie, herkomst van ingrediënten, energieverbruik en maatschappelijke betrokkenheid. Het MVO-beleid heeft al lange tijd onze aandacht en ook de komende jaren willen we dit beleid verder ontwikkelen. Hoewel we al veelvuldig rapporteren over resultaten, zetten we dit jaar voor de tweede keer onze prestaties en uitdagingen uiteen in een officieel MVO-jaarverslag. Het meest recente vorige MVO verslag was van 1 september 2014.


Om over de juiste inhoudelijke issues voor duurzaamheidverslaglegging te kunnen rapporteren, hebben stakeholderanalyses – en gesprekken plaatsgevonden en gebruiken we de zogenoemde Global Reporting Initiative (GRI) richtlijnen als inspiratiebron. Daar binnen nemen we de vrijheid om de MVO-activiteiten die we uitvoeren op al onze locaties, op onze eigen manier uiteen te zetten. Ook geven we aan waarom we wel of niet voor bepaalde vormen van verduurzaming hebben gekozen. Verder zullen we vanuit concurrentie-overwegingen bepaalde ontwikkelingen minder genuanceerd of minder uitgebreid? vermelden. In de bijgevoegde Excel is een overzicht te zien van de GRI indicatoren waarover gerapporteerd is.

Voelbaarheid MVO binnen organisatie

MVO is door onze hele organisatie verweven en de directie heeft het ook als zodanig binnen de visie/missie van het bedrijf verankerd. We hebben een gedragscode geformuleerd die inzicht geeft in de visie van Van Geloven op maatschappelijk verantwoord ondernemen en de principes die we daarbij belangrijk vinden. We hebben deze gedragscode gedeeld met alle medewerkers en onze leveranciers. Bovendien is de code via de diverse communicatiekanalen van het bedrijf te bekijken. Deze gedragsregels leven we zelf na, maar zijn ook bedoeld om een duurzame samenwerkingsrelatie na te streven met onze leveranciers en klanten. Om MVO-speerpunten vast te kunnen stellen is er in 2010 een speciale MVO-coördinatiegroep in het leven geroepen waarbinnen diverse geledingen (directie, marketing, productie, inkoop, HR, facilitair, Quality Assurance, R&D, sales, milieu en logistiek) van het bedrijf vertegenwoordigd zijn. De Innovatie Marketing Manager is in 2010 o.a. aangesteld om deze coördinatiegroep voor te zitten en om op die manier nog verder gestalte te kunnen geven aan het MVO-beleid. Verduurzaming en innovatie smelten steeds meer samen. “Een mooi voorbeeld van de integratie van MVO binnen innovatie is het zogenoemde Groene Lijstje. Hierop staan alle bovenwettelijke criteria waar onze producten op corporate en/of merkniveau aan moeten voldoen, helder weergegeven. Dit lijstje wordt ge-update met nieuwe standpunten die we innemen vanuit het strategische MVO-denken”, zo schetst Innovatiemanager Fredrikke van Helden.

Bepalen inhoud en afbakening verslaglegging
Om relevantie en prioriteit te kunnen bepalen voor het MVO-beleid en voorliggend MVO verslag, heeft de MVO-coördinatiegroep van Van Geloven vanaf 2011 op basis van een ISO26000 issue-analyse gewerkt aan de ontwikkeling van goed beleid. Zo is er een nulmeting uitgevoerd en heeft er een stakeholderanalyse plaatsgevonden. Hierbij is gekeken naar onder meer collega snackfabrikanten, klanten zoals de groothandel, cateraars, retailers, restaurantformules en ook NGO’s (Wakker Dier, Dierenbescherming, Stichting Natuur & Milieu en de Consumentenbond). Daarnaast is het bedrijf op continue basis in gesprek met  consumenten via diverse podia. Zowel deskreserch als persoonlijke gesprekken leveren een gefundeerd beeld op van de stakeholders van Van Geloven. Dit levert een bekend beeld op van de belangrijkste thema’s die spelen in de foodsector en specifiek bij de snackindustrie. En dus belangrijk zijn voor het beleid en dit MVO verslag. Denk aan de verantwoordelijkheden voor goede arbeidsomstandigheden en mensenrechten in de keten, het dierenwelzijn, de biodiversiteit, het gebruik van minder of geen vlees, het gebruik van duurzamere grondstoffen, de samenstelling van de producten wat betreft zout en vetten, de wijze waarop de producten worden geproduceerd en getransporteerd, transparantie over de producten, productiewijze en herkomst van grondstoffen.
“De relevante onderwerpen hebben we vertaald naar drie MVO-pijlers: Goed Leven, Duurzame Samenstelling en Duurzame Productie. Hiermee laten we zien dat we stapsgewijs werken aan verduurzaming van onze organisatie, maar ook aan ons totale assortiment producten. Door verduurzaming te verbinden met behoeften van stakeholders, daar waar het relevant is, wordt het ook een duurzaam bussinessmodel en bereikt het de haarvaten van onze organisatie”, aldus Fredrikke. Een mooi voorbeeld daarvan is lekker snacken met minder of geen vlees.

Het voorliggende MVO verslag wordt afgebakend op de eigen (productie) werkzaamheden van Van Geloven en heeft betrekking op alle vestigingen van Van Geloven in Nederland en België zoals opgenomen in dit MVO verslag in het artikel Van Geloven Organisatie. Het voorliggende MVO verslag gaat in beperkte mate ook in op impact als gevolg van activiteiten die uitgevoerd worden in opdracht van Van Geloven zoals bijvoorbeeld transport. En het besteed – zonder daarin volledig te kunnen zijn – ook nadrukkelijk aandacht aan de rol en de invloed die Van Geloven heeft in de keten waarin het opereert en de gezondheidsaspecten van de producten.

Communicatie
Het is de bedoeling om elke twee jaar een MVO-verslag te ontwikkelen voor onze medewerkers, aandeelhouders, klanten, journalisten, leveranciers, producenten, consumenten en belangenorganisaties. Maar uiteraard zullen we jaarlijks een update maken van de belangrijkste gegevens en zullen we ook op regelmatige basis persoonlijk in contact zijn met onze diverse relaties over actuele ontwikkelingen.