Terug

Grondstoffen


Kwaliteit inkopen met en zonder keurmerken

Van Geloven ontwikkelt steeds meer haar eigen aanpak bij de inkoop van grondstoffen en laat zich steeds minder (ver)leiden door haar omgeving waarin langzamerhand een certificatenindustrie ontstaat. We laten ons vooral inspireren door de oorsprong van ons bedrijf waarin we op uitgekiende wijze de lekkerste snacks produceren. Binnen deze beweging hebben we uiteraard oog voor beschikbaarheid en betaalbaarheid van grondstoffen. Ook hechten we veel belang aan het voorkomen van verspilling en daarom bekijken we voortdurend hoe grondstoffen maximaal verwaard kunnen worden, zowel in ons eigen productieproces als in de keten.  

Bij de inkoop van producten wordt door klanten en mogelijk andere stakeholders veelal gelet op certificering. We proberen in overleg met onze klanten de keurmerken kritisch te bekijken en vragen ons per keer af of het keurmerk echt iets toevoegt aan de verbetering van dierenwelzijn of milieu. Wij volgen bij de inkoop van grondstoffen en verpakkingen de lijn van kwaliteit die vergelijkbaar is met internationale standaarden of die zelfs nog verder gaan dan dat. Kwaliteit is voor ons de enige weg. Dit hoeft niet altijd onderstreept te worden met een certificaat. In de praktijk betekent deze aanpak dat het bedrijf een gedeelte van de ingekochte grondstoffen inkoopt op basis van keurmerken en  een andere deel van deze andere grondstoffen volgens haar eigen koers inkoopt.Visie op dierenwelzijn
In 2015 heeft Van Geloven de architectuur neergezet voor haar visie op dierenwelzijn. We hebben gekeken waar dierenwelzijn voor staat, wat de wettelijke normen zijn en wat we bovenwettelijk kunnen doen. Op termijn willen we bijvoorbeeld naar een volledig bovenwettelijke sourcing van kip en varken. Ook hebben we over de mogelijkheden hierover uitgebreid gesproken met onze leveranciers. Verder hebben we gekeken hoe en waar we een zelfcertificerend mechanisme kunnen doorvoeren en hoe we zoveel mogelijk vlees lokaal kunnen sourcen.

Zie hier de animatiefilm met uitleg over het ingrediënt separatorvlees in een frikandel.

Varkensvlees en rundvlees
Concreet is Van Geloven in 2015 gestart met de inkoop van bovenwettelijk varkensvlees. Op dit moment zitten we daarmee op zo’n 80% van onze totale behoefte aan varkensvlees voor Mora. Onze ambitie is om dit op te schalen naar 100%. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wanneer we verwachten concreet op die 100% te zitten.
Daarnaast kopen we zo’n 100ton Beter Leven 1* vlees in voor specifieke product-klant combinaties. Voor rundvlees is de beperkte beschikbaarheid in Nederland een thema, onder meer door de melkquota. Inmiddels sourcen we rundvlees wel al grotendeels lokaal, met name voor het merk De Bourgondiër.

Kip
Voor kippenvlees, dat het grootste aandeel is in het totale vleesportfolio, is de policy dat Van Geloven nauw is aangesloten bij grote lokale slachterijen. Of het nu om mestkuikens of leghennenvlees gaat. Nu de retailers overgaan op kip conform de richtlijnen voor Kip van Morgen en Beter Leven wordt voor ons de toegang tot deze grondstoffen ook groter en kunnen we geleidelijk aan mee opschalen. Ook dat vergt nog wel aandacht aangezien de producten met onze specificatie nog niet automatisch beschikbaar zijn. Onze specificatierange is complementair aan de retail en daarom is onze rol niet leidend in de keten; de kip wordt niet voor ons geslacht. We zijn dus sterk afhankelijk van het bestaande aanbod dat op dit moment nog steeds minimaal is en daarmee heel kostbaar. Ook verwerken we vlees van leghennen, waarbinnen al een behoorlijk aandeel afkomstig is van bovenwettelijke stromen (scharrel, vrije uitloop, etc.). Enerzijds is dit duurzamer omdat het feitelijk een zijstroom is van de eieren-industrie en anderzijds vanwege het hoge bovenwettelijke aandeel. 

“Kwaliteit is voor ons de enige weg; dat hoeft niet altijd onderstreept te worden met een certificaat.”
- Emmanuelle Beset, Hoofd Inkoop

Paardenvlees uit Zuid-Europa
Voor paardenvlees geldt dat Van Geloven, ondanks de aandacht voor terugkerende welzijnsproblematiek van paarden in de media, nog steeds achter het verwerken van paardenvlees staat. Paardenvlees heeft namelijk een eigen smaak die vaak geliefd is bij kroketten in de foodservice markt. Van Geloven heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan bij haar leveranciers van paardenvlees en bij geen van hen zijn activiteiten geconstateerd die duiden op dierenmishandeling. We kopen expliciet geen paardenvlees uit Noord Amerkia (Canada en Mexico)  aangezien we de borging op dierenwelzijn onvoldoende vinden bij de slachterijen in deze landen. Voor de producten waar Van Geloven nog paardenvlees voor gebruikt, neemt het bedrijf, op aanraden van NGO Eyes on Animals, sinds vorig jaar ook paardenvlees af van een leverancier uit Zuid-Europa. Het vlees is weliswaar duurder, maar in de ketenanalyse is toch een sluitende begroting gerealiseerd. 

Verduurzaming karton
Met betrekking tot verpakking kopen we ook in middels ‘chain of custody’ (volledige traceerbaarheid) zonder dat alles perse gecertificeerd is. Een voorbeeld hiervan is de inkoop van vouwkarton dat we volgens de principes van het PEFC of het FSC-keurmerk inkopen; iedere schakel in de keten heeft het COC-certificaat. Als wij dan ook nog het FSC-keurmerk voor vouwkarton zouden moeten behalen, is er sprake van een puur administratieve handeling die onnodig extra kosten met zich meebrengt en niets extra’s toevoegt ten voordele van het milieu.

Duurzaam gewonnen palmolie
Voor wat betreft de olie die wij voor onze snacks gebruiken, is die volledig van plantaardige herkomst en bevat minimaal 70% onverzadigd vet. We zijn eind 2014 overgeschakeld naar 100% Segregrated* palmolie voor de totale palmoliebehoefte. We onderzoeken nu of we ook bij onze leveranciers de 100% Segregrated eis kunnen doorzetten, denk bijvoorbeeld aan kruidenmixen waar olie een onderdeel van is. 

Gedragscode
Om leveranciers goed aangesloten te houden op de keuzes die Van Geloven wil maken in haar MVO beleid, heeft het bedrijf medio 2014 gedragsregels opgesteld en verspreid onder zowel haar medewerkers als relevante relaties. Met onze leveranciers streven we naar een duurzame samenwerkingsrelatie en werken we bij voorkeur samen met partijen die handelen in de geest van deze regels. Uit de markt krijgen we terug dat steeds meer foodbedrijven aan de hand van een gedragscode zoals die van ons willen opereren.

Segregrated* palmolie betekent dat de duurzaam geproduceerde palmolie in de hele keten gescheiden is gehouden van de niet duurzaam geproduceerde palmolie.